مسعود توحیدی

مدیر عامل

روزبه ناصری

General Manager at Houger.co

زهرا رهنما

کارشناس اجرایی گروه تحقیقات بازار سکان

امید رجبعلی

مدیر کانون تبلیغاتی نوین فیلم

علی شهنی

مدیر روابط عمومی

رامین کرمی

مدیر کانون تبلیغاتی دیوان / تهیه کننده +کارگردان

بابک سلطانی

مدیر آژانس تبلیغاتی مثبت منفی

حمیدرضا عبدوس

مشاور تبلیغات و تهیه کننده مدیا

امیر علی آقایاری

رئیس هیات مدیره شرکت نگاه شرقی سبز و سردبیر مجله تخصصی

امین رضاقلی

مدیر عامل