رامین کرمی

مدیر کانون تبلیغاتی دیوان / تهیه کننده +کارگردان

درباره رامین کرمی

رامین کرمی

نویسنده ، مدیر خلاقیت ،کارگردان و تهیه کننده

رییس هیت مدیره کانون تبلیغاتی دیوان