سجاد عبدالهی

مدیر آتلیه آژانس تبلیغاتی مات

رضا چگنی

کارشناس تحلیل و استراتژی

Pouya Tehranie

مدیر مالی و اداری و منابع انسانی وپشتیبانی