مشارکت شبکه آفتاب و پیک برتر در توسعه اپلیکیشن دانرو

۹۶/۱۲/۰۷

اپلیکیشن راهنمای کسبوکارهای شهر «دانرو» با سرمایهگذاری مشترک دو گروه از بزرگترین مجموعههای تبلیغاتی ایران وارد مرحله توسعه در سطح رهبری بازار شد.

اپلیکیشن دانرو

گروه شرکتهای ارتباطی شبکه آفتاب و گروه شرکتهای برتر (پیک برتر) در نخستین مشارکت خود به عنوان دو مجموعه بزرگ تبلیغاتی کشور، با سرمایهگذاری برابر خود در اپلیکیشندانروو توسعه تجاری آن، همکاری خود را با هدف ایجاد تحول در فرآیندهای بازاریابی دیجیتال ایران آغاز کردند.

دانرو سامانهی هوشمند راهنمای شهری است که اطلاعات مراکز فروشگاهی، خدماتی و دیگر گونههای تجاری در شهرهای مختلف را در اختیار کاربران میگذارد تا انتخابهای مناسب و بهینهای داشته باشند و از امکانات ویژهای برخوردار شوند. ضمن اینکه صاحبان کسبوکار نیز در دانرو امکان معرفی محصولات و خدماتشان را در ساز و کاری هوشمند، موقعیتمحور و گسترده بهدست میآورند.

به گفته روابط عمومی دانرو، این اپلیکیشن که در سال ۱۳۹۴ به عنوان بخش دیجیتال مجموعه پیک برتر فعالیت خود را به نیت ایجاد یک راهنمای آنلاین و جامع برای کسبوکارهای کشور آغاز کرده بود، اکنون پس از دوسال فعالیت مستمر و با جذب سرمایه از سوی گروه شبکه آفتاب، مرحله جدیدی را در برنامه توسعه خود آغاز خواهد کرد.

آفتاب + پیک برتر + دانرو

پارسا جانباز مدیرعامل دانرو مهمترین بخش فعالیت دانرو را ایجاد بستر رسانهای مناسبی برای تبلیغات و اطلاعرسانی کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) به مخاطبانشان عنوان میکند. مدیرعامل دانرو، سرمایهگذاری مشترک گروه شبکه آفتاب و گروه شرکتهای برتر را فرصت مغتنمی برای تقویت فعالیت این گونه کسبوکارها قلمداد کرد و افزود: با توجه به سهم چشمگیر کسبوکارهای کوچک و محلی در تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته، و با نگاهی به دورنمای اقتصادی کشور که عدم وابستگی به درآمدهای نفتی رکنی اساسی در پایداری آن خواهد بود، چنین کسبوکارهایی سهم بزرگی در آینده اقتصاد کشور خواهند داشت؛ لذا سرمایهگذاری در این حوزه آینده روشنی را برای این گونه مراکز ترسیم میکند.”

به نقل از روابط عمومی گروه شرکتهای ارتباطی شبکهآفتاب، این مجموعه که طی یازده سال گذشته بهطور مستمر بیشترین سهم را از بازار صنعت تبلیغات ایران در اختیار داشته است، از سه سال پیش و در راستای برنامه توسعه تجاری خود و همسو با رشد و گسترش سریع بازار کسبوکارهای دیجیتال؛ پایش، مطالعه و تحلیل خود را از روندها و گرایشهای متنوع این صنعت آغاز کرده و اکنون با توجه به تمرکز فراگیر دانرو به بازار تبلیغات کسبوکارهای کوچک و متوسط، و پیوند هوشمندانهای که این اپلیکیشن با ارتباطات بازاریابی برندها در نقاط فروش دارد، با سرمایهگذاری در این اپلیکیشن بهطور رسمی دامنه فعالیت خود را به عرصه بازار استارتآپها نیز توسعه داده است.

آفتاب + پیک برتر + دانرو

رضا حداد مدیرعامل گروه شرکتهای ارتباطی شبکه آفتاب نیز ضمن ابراز امیدواری به آینده روشن استارتآپ دانرو و با اشاره به تغییر شکل سریع بازار تبلیغات در سالهای اخیر، میگوید: بازار تبلیغات ایران به سمت تعامل مستقیم کسبوکارها و مشتریان سوق پیدا کرده و رسانهها و ابزار دیجیتال هم به خوبی این امکان را تسریع و تسهیل میکنند. ما هم در سه سال اخیر از این تغییر غافل نبودهایم و با بررسی و پایش فعالیتاستارتآپهای داخلی، به دنبال تدوین راهبردهای تجاری و فرصتهای سرمایهگذاری در ابزارها و رسانههای دیجیتال و البته در  دامنه تخصصی خود یعنی تبلیغات بودهایم؛ که خوشبختانه ظرفیتها و آینده روشن دانرو و البته توانمندی گروه شرکتهای برتر در تعامل با کسبوکارهای خرد، امکان همکاری با یک شریک تجاری توانمند را برای ما میسر کرده و گروه شبکه آفتاب را یک گام دیگر به دستیابی اهداف توسعه تجاریاش نزدیکتر خواهد کرد.”

آفتاب + پیک برتر + دانرو

به گفته مدیران دو مجموعه با سرمایهگذاری انجام شده، این اپلیکیشن ضمن توسعه همه جانبه به حوزههای جدیدی از بازار هم وارد خواهد شد. در آینده نزدیک محصولات جدیدی در دانرو توسعه خواهند یافت که هر یک بخش مهمی از نیاز کسبوکارهای کوچک و بزرگ کشور را در حوزه تبلیغات برآورده و فرآیندارتباطات و بازاریابی را برای دستهبندیهای مختلف تجاری، کارآمدتر و پویاتر خواهند کرد.

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

نظرات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.