منظور واقعی مدیران HR از گفتن “شما بیش از حد برای‌ این سِمت خوب و توانمند هستید” چیست؟

۹۶/۰۵/۲۴

عدم پذیرش در مصاحبههای یک سمت شغلی تحتاین عنوان که “‌شما بیش از حد برایاین سِمت خوب و توانمند (overqualified) هستید، معادل حرفهای و کاری استفاده از عبارت “‌ایراد از تو نیست، مشکل منمهنگام تمام کردن رابطههای عاطفی است.

شما بسیار باتجربهاید و آنقدر برای هر شرکتی ارزشمند هستید که ما واقعا نمیتوانیم شما را استخدام کنیم!

خب،این موضوع به نظرتان کاملاً بیمعنی است؟ آیا واقعاً توانمندی همیشه مفید نیست؟

هم بله، و هم خیر

اگر یک مدیر که مسئول استخدام است شک کند که شما بیش از حد برای یک سمت شغلی توانمند هستید، بلافاصله شروع می کند به طرح تعدادی ازاین سؤالات و یا همه آنها.

نکند ظرف ۶ ماه خسته شوید و بخواهید شرکت را ترک کنید؟

دستمزدتان چگونه شما را راضی نگه خواهد داشت؟این میزان دستمزد به شکلی غیرمعمولی پایین به نظرتان نمیرسد؟

چقدر خوب میتوانید خط مشی تعیین شده توسط کسی که تجربه حرفهای کمتری از خودتان دارد را بپذیرید؟

رزومه شما میتواند مهمترین سلاح شما در مقابل عبارت نامأنوسبیش از حد توانمندباشد و یا برعکس پاشنه آشیلی باشد که دلیل عدم موفقیت شما گردد. پیش ازاینکه چند نکته عملی را برای مدیریت و درکاین شرایط بگویم، باید از خودتان بپرسید:

آیا من اهداف و چشمانداز پیش رویم را خیلی دست پایین گرفتهام؟

اگراینطور است، به طور قطع میبایست سمتی را که یک پله بالاتر است، هدف قرار دهید. اگر شما به دنبال سمت مدیریت ارشد بودهاید، اکنون باید برای مدیریت کل اقدام کنید. شرکتها بهاین چشم به شما نگاه میکنند. چرا سراین موضوع با آنها بجنگید؟!

ولی اگر میدانید که به دنبال سمتواقعا مناسب هستید،این مواردتعدادی از عوامل مقصر در ارسال سیگنالتوانمندی بیش از حددر متن رزومه شما است:

overqualified

١لحن نادرست:

زاویه دید یک مدیر ارشد فنآوری شدیدا با نگرشهای یک مدیر فنآوری اطلاعات متفاوت است.

یکی، تصویر کلی را به منظورایجاد تعامل بین تجارت و تکنولوژی و هدایت کردن ابتکارات استراتژیک در نظر میگیرد، در حالی که دیگری معمولا بیشتر بر اجرایی کردن امور متمرکز است.

اگر رزومه مدیر/ مدیرکل فنآوریِ شما آنقدر دور از جایگاه واقعی باشد که شما در نقش یک مدیر اجرایی دیده شوید، بلافاصله در ذهن کارفرما تردید پیش میآید.‌این تردید را در رزومهتان با تمرکز بر جزئیات به جای صحبت از کلیات، خودداری از سخنرانیهای طولانی جذاب مثل خطابه یک فرمانده در خصوص کار گروهی، و مخصوصا صحبت کردن از نقاط قابل بررسی در سمت مدیریت فنآوری اطلاعات که معمولا در شرکت ها وجود دارد کم کنید.

٢عدم تمرکز:

هرچقدر تنوع و گوناگونی کارهایی که شما تجربه کردهاید بالا باشد، در نهایت چشم به سوی کارهای مرتبط با سمت مورد تقاضای شما کشیده و معطوف می شود.

اگر فعالیت من در صنعت داروسازی/بیوتکنولوژی باشد ولی ٢/٣ رزومه من شامل اطلاعات مرتبط با سالهایی که من در تحقیقات علمی بیوتکنولوژی فعال بودهام باشد،این دغدغه در ذهنایجاد میشود کهآیا من واقعااین سمت را میخواهم یا فقط بیدرنگ و بدون هدف رزومه را ارسال کرده ام؛ برای هر سمتی که میسر شد و هرچه پیش آمد.

برای مدیریت کردناین شرایط ازاین راهکار استفاده کنید:

برای سمتهایی که مستقیما مرتبط هستند، با یک متن کوتاه که مهمترین تأثیراتی که شما در سمتهای قبلیتانایجاد کردهاید به شکل برجسته مشخص شدهاند شروع کنید. سپس آنچه عنوان کردهاید را با طرح دستآوردهای مشخص خودتان پشتیبانی کنید. به اصلیترین چالشهایی که گذراندهاید فکر کنید، تصمیماتی که گرفتهایدرزومه شما حاضر است.

برای رزومههای غیر مرتبط، یک بخش با عنوان “‌تجربیات علمی‌” در نظر بگیرید و موارد را نشانهگذاری کنید و یک یا دو خط در خصوص هر یک از مشاغل قبلیتان بنویسید و اطلاعات اولیهای مثل عنوان شغلی، نام شرکت، مکان و تاریخ همکاریتان را ذکر کنید. همچنین میتوانید چند بخش در رزومهتان داشته باشید که متنهای کوتاهی را ارائه دهند. و مهمترین بخش: اندازه رزومه میبایست به نسبت مشاغل مرتبط با سمتی که داوطلب آن هستید بالا رود. باقی چیزها هم باید کنار گذاشته شوند.

٣مدارک و گواهینامههای متعدد:

هیچ قاعدهای وجود ندارد که مطرح کند شما میبایست لیست گواهینامههای تمام دورههایی که گذراندهاید را در رزومه بیاورید.

با برجسته کردن آنهایی که معمولا در مصاحبههای شغلی مورد توجه قرار میگیرند، شروع کنید. بعد با احتیاط اعتبار باقی مدارک و گواهینامهها را بسنجید و از خودتان بپرسید:‌ این مدرک به من کمک خواهد کرد یا برعکس شانس من را از بین خواهد برد؟

اگر یک مدرک، خیلی پیشرفته است و یا موضوعی غیرمرتبط دارد، میتواند منحرف کننده باشد. پس آن را کنار بگذارید.

نکته آخر: یک گزاره از ارزشها بنویسید. یک مدرکِ یک صفحهای با شور و حرارت زیاد که شامل دیدگاه شما نسبت به سمتتان، اهداف و آرزوهایتان برایآینده، دلایل مناسب بودن آن شرکت نسبت به خواستههایتان باشد. آن را به هر رزومهای که ارسال میکنید، پیوست کنید.

رزومهها کارکردی عالی در مرتبط کردن جزئیات سخت کار دارند ولیاین، تنها بخشی از روند استخدام هر فرد است. خود حقیقیتان را نشان دهید، ارتباطی واقعی با فردی که رزومهتان را خواهد خواندایجاد کنید، به نحوی که زدن برچسبی مثل “‌بیش از حد توانمندبه شما برایش سختتر شود.


برگرفته از سایت Fastcompany

ترجمه: آرزو کاشانی راد

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

نظرات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.