پرسیل

پرسیل

پیش از خواندن این مقاله ذکر این نکته ضروری می‌رسد که پس از جنگ جهانی دوم کارخانه‌ی هنکل آلمان بین متفقین تقسیم شده و به همین دلیل برندهای پریل و پرسیل در نقاطی از دنیا با نام شرکت هنکل و در نقاطی دیگر …

۹۹/۱۰/۳۰
۰
Iranads
ادامه مطلب