معرفی جشنواره‌ها

انجمن تبلبغ‌دهندگان پاکستان
0
0
28/04/18

در نظر داریم تا در سلسله مطالبی نهادهای صنفی و جشنواره‌ها و فستیوال‌های مرتبط به صنعت تبلیغات در بین همسایگان ایران بپردازیم. امیدواریم با بنچ‌مارک این انجمن‌ها و جشنواره‌ها بتوان به شکلی اصولی‌تر اقد …

ادامه مطلب