سازمان یادگیرنده

محمد زرین (+) مشاور و استراتژیست برند و تبلیغات از منظر پیتر سنگه (در کتاب معروف پنجمین فرمان‌) سازمان یادگیرنده (‌Learning Organization‌)  سازمانی است که با استفاده از دانش و مهارت موجود در سازمان، ا …

۰۳/۰۳/۱۰
۰
developer
ادامه مطلب