اتوس

ethos

“شکل‌های اقناع” در بنیان تمام کارهای تبلیغاتی قرار دارند. این شکل‌ها با نام‌های ethos، pathos و logos شناخته می‌شوند. چگونه می‌توانید آن‌ها را به کار بگیرید؟ شکل‌های اقناع یا فنون متقاعدسا …

۰۳/۰۲/۰۶
۰
developer
ادامه مطلب