کارشناس فروش

حیدر پیربنه

کارشناس فروش رسانه (پرینتی،آنلاین و محیطی)

آرا یوسفیان

مدیر تبلیغات