پذیرش

مهناز گل کیا

TV & Radio broadcast

مهیار اردیبهشت

مدیر اجرایی و پذیرش آژانس تبلیغاتی «آن»

امیر کندیری

مسئول دفتر

حسن کاروند

مدیر پذیرش