سعید فلکی

کارگردان

سجاد ملکی

مدیر تولید فیلم های تبلیغاتی ۷ سال

مهدی ریحانی

مدیرتولید تیزر های تبلیغاتی

مجتبی محمودی

مدیر تولید، کارگردان و ایده پرداز

حمید احمدی

مدیر تولید

داود شهندی

مدیر تولید فیلمهای تبلیغاتی