دکتر روزبه ناصری

General Manager at Houger.co

نغمه مهروز

مدیر پروژه راینو

هومان منفرد

تامین نیروی انسانی

مجتبی احمدنژاد

مسئول اجرایی - مسئول امور مشتریان - مدیر پروژه

داوود رمضانی

offline Marketing & B2B sales Manager

داریوش غفاری

مدیر بازاریابی و فروش

سید وحید رسولی

مدیر اجرایی

پرهام بیجانبیک

مدیر تولید