سوپروایزر اکانت

هومان منفرد

تامین نیروی انسانی

هلاله نقیان

تحلیلگر دیتا و مدیر اکانت

سونیا کلانی

کارشناس رسانه