مهیار اردیبهشت

مدیر اجرایی و پذیرش آژانس تبلیغاتی «آن»

امید بنان

مدیریت مجموعه

نگار فیضی

مدیر اجرایی. بانک اطلاعات تبلیغات محیطی