خدمات اداری

مهیار اردیبهشت

مدیر اجرایی و پذیرش آژانس تبلیغاتی «آن»

نگار فیضی

مدیر اجرایی. بانک اطلاعات تبلیغات محیطی

امیر کندیری

مسئول دفتر

حسن اصغرنیا

مشاور و مدیر اجرایی برگزاری رویداد

حدیث حضرتی

امور اجرایی کمپین

محسن عباسی جعفری

دیجیتال مارکتر