امید بنان

مدیریت مجموعه

مهیار اردیبهشت

مدیر اجرایی و پذیرش آژانس تبلیغاتی «آن»

نگار فیضی

مدیر اجرایی. بانک اطلاعات تبلیغات محیطی

حسن اصغرنیا

مشاور و مدیر اجرایی برگزاری رویداد

امیر کندیری

مسئول دفتر

حدیث حضرتی

امور اجرایی کمپین