گرانمایه شهروز

طراح ارشد گرافیک، موشن دیزاینر، عکاس صنعتی و تبلیغاتی

درباره گرانمایه شهروز

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮدی

[ﻃﺮﺍح ﺍرﺷﺪ ﮔﺮﺍﻓﯿﻚ] [  ﻣﻮﺷﻦ دیزاینر] [ﻋﻜﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ]  [ﺍﯾﺪه ﭘﺮدﺍﺯ] [  روﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ]

[ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎری،وﺳﻮﺍس و دﻗﺖ ﺯﯾﺎد در ﺍﻧﺠﺎم ﺍﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ] [ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﺯﮔﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری در ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﯿﻤﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ]

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی تخصصی

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ(ﻟﻮﮔﻮ و ﺍورﺍق ﺍدﺍری)،ﺑﺮوﺷﻮر، ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ، ﭘﻮﺳﺘﺮ، ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ و ﮐﺘﺎب، ﻟﯿﺒﻞ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل تبیلغات محیطی، بیلبورد

ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮﺍﻓﯿﻚ شامل:ﻟﻮﮔﻮی ﻣﺘﺤﺮك، ﺍﯾﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﯿﻚ ﻣﺘﺤﺮك، ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮﺍﻓﯿﻚ برای پروموشن آپ یا معرفی محصول

ﻋﻜﺎﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدﺍری و ﺗﺪوﯾﻦ ( تجهیزات عکاسی شامل دوربین فلش های صنعتی)