هومان منفرد

تامین نیروی انسانی

درباره هومان منفرد

تامین نیر‌و سمپلر ،پروموتر ،بازاریاب و نیروی چیدمان در تهران و شهرستان ها برای پروژه های تبلیغاتی و اجازه فضا های تبلیغاتی در پاساژ ها،همایش ها و متروها