درباره مهیار اردیبهشت

مدیر پذیرش (صداوسیما) آژانس تبلیغاتی «آن»

مدیر اجرایی و بازاریابی روزنامه جهان صنعت

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

مهیار اردیبهشت

مدیر اجرایی و پذیرش آژانس تبلیغاتی «آن»