درباره مریم ارشادی فارسانی

مریم ارشادی فارسانی

متولد اردیبهشت ماه ۱۳۶۵

دارای مدرک کارشناسی گرافیک

و ارشد تصویرسازی