درباره محمد نوروزیان

هرکدام از ما قهرمان زندگی خود هستیم و به علتی به دنیا قدم نهادیم. داستان من؟ محمد نوروزیان هستم. یک طراح، ماجراجو و تشنه یادگیری که می‌خواهد مشکلات را پاسخ دهد. حس می‌کنم علت هستی‌مان این است که بهترین‌ها را زندگی کنیم، ببینیم، درک کنیم، بخوریم و بیاشامیم. شاید چیزهای اندکی در کائنات‌اند که اقبال درک معنای زندگی را داشته باشند و ما خوش اقبالیم که بتوانیم بر نوع بشر موثر باشیم.