محمد حسین چشمه نور

کارشناس مسئول دیجیتال مارکتینگ نرم افزاری آموت

درباره محمد حسین چشمه نور

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناس مسئول دیجیتال مارکتینگ نرم افزاری آموت

مدیر سابق واحد استان های بنگاه رسانه ای آخرین خبر

دبیر تحریریه ماهنامه تحلیلی راهبردی همگام آستان قدس رضوی

اخذ گواهی قبولی در کارگاه کار گروهی team working از نمایندگی آکادمی ccplاسترالیا در ایران
شرکت در دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ و اخذ مدرک قبولی از نمایندگی آکادمی
anccp ایتالیا، MPI اتریش و نظام مطالعاتی پیمانکاران نهاد ریاست جمهوری در ایران
شرکت در دوره های آموزشی دیجیتال مارکتینگ، کانتنت مارکتینگ و
seo دانشکده کارآفرینی دانشگاه
تهران