مجتبی محمودی

مدیر تولید، کارگردان و ایده پرداز

درباره مجتبی محمودی

مدیر تولید بیش از پنجاه فیلم کوتاه داستانی، مستند و تیزر تبلیغاتی

تهیه کننده و کارگردان  فیلم مستند

نوسنده گفتار متن فیلم مستند و سناریوهای تبلیغاتی

ایده پرداز برنامه های تلویزیونی