مجتبی احمدنژاد

مسئول اجرایی - مسئول امور مشتریان - مدیر پروژه

درباره مجتبی احمدنژاد

من مجتبی احمدنژاد هستم. از سال ۹۴ در حوزه BTL فعالیت میکنم.کار  در این حوزه با شرکت DMN شروع کردم.