سعید عبدالهی نجات

کارشناس ارشد گرافیک در شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

درباره سعید عبدالهی نجات

من گرافیست هستم و در حال حاضر دانشجوی MBA مدیریت تبلیغات