سعید تاری وردی

مدیر خانه تولید مانو، کارگردان

درباره سعید تاری وردی

هنوز اطلاعات این بخش توسط سعید تاری وردی تکمیل نشده است.