زهرا علي اكبر

گرافيست و ايده پرداز

درباره زهرا علي اكبر

گرافيست و ايده پرداز

كارشناسي ارشد گرافيك از دانشگاه هنر تهران، سابقه ي همكاري با آژانس هاي تبليغاتي