درباره حامد ناصری

فعال حوزهٔ تبلیغات، کارشناس برنامه ریزی رسانه، مدیر کانون ایماژ، حامد ناصری.