بنیامین صحافیان

عکاس صنعتی و تبلیغاتی و مدیر استودیو ژو

درباره بنیامین صحافیان

بنیامین صحافیان هستم. مدیر استودیو ژو و تخصص من و استودیو من، عکاسی صنعتی و تبلیغاتی هست

https://www.zhoostudio.com