درباره امین طاهری

شروع کار حرفه ای از سال ۹۱ در کانون ایران نوین به مدت ۳ سال و ادامه کار به صورت آزاد و پروژه ای تا کنون

آهنگسازی بیش از ۵۰۰ آگهی برای رسانه های ملی و اجتماعی

سابقه همکاری با شرکتهای خارجی مانند smoke and mirrors

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

امین طاهری

سوپروایزر آهنگسازی