امیر علی آقایاری

رئیس هیات مدیره شرکت نگاه شرقی سبز و سردبیر مجله تخصصی

درباره امیر علی آقایاری

* راهبر کسب و کار

* مشاور برندینگ 

* مشاور تبلیغات

DBA, Branding

DBA, Bussiness Generalist

MBA, Digital Marketing

Industrial Engineering

www.aghayari.com