درباره امیرحسین دبیری

کارشناسی بازیگری دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد بازیگری دانشگاه تربیت مدرس

مدرس کارگاه ها ی آزاد نمایشنامه نویسی و نویسندگی خلاق