امید افروغ

جنرالیست

درباره امید افروغ

دانش آموخته سینما گرایش کارگردانی انیمیشن از دانشگاه هنر .تخصص جنرالیست انیمیشن و جلوه های ویژه .شروع فعالیت از سال  ۱۳۸۳