درباره آرزو کاشانی‌راد

دانشجوی MBA | دانشگاه صنعتی شریف

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی | دانشگاه شهید بهشتی

کارشناس حقوق قضایی | دانشگاه آزاد اسلامی

استراتژیست ارتباطات دیجیتال – شبکه آفتاب

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

آرزو کاشانی‌راد

استراتژیست ارتباطات دیجیتال